ខ្មែរក្រហម: សាលាក្តីខ្មែរក្រហមការទាមទារករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ


បោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2008

អត្ថបទនេះបានសរសេរពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងបាទៅ អ.វ.ត. ក ដោយលោក ស៊ូ សុទ្ធាវី ដែលជាបុរសភេទមួយ ដែលត្រូវបានរំលោភជាច្រើននាក់។