ការរ៉ាយរ៉ាប់ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែត Cambodia Daily

អត្ថបទនេះបរិយាយអំពីចម្លើយសាក្សី និងសេចក្តីថ្លែងរបស់ជនរងគ្រោះ និងវាគ្មិន នៅឯវេទិការ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុង ពេលមានជម្លោះ ដែលបាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

កូនក្រមុំកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2012

អត្ថបទរាយការណ៍ពីការធ្វើសក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់របស់សាក្សី ណែម សែម( Noem Sem) នៅ អ.វ.ត. កដែលបាន និយាយពីបទពិសោធការបង្ខំឲ្យរៀបការរបស់នាង។

ពិសោធន៍គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបានរំលឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2012

អត្ថបទរាយការណ៍ពីការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអ្នកស្រី អែម អឿន( Em Oeun) ដែលត្រូវបាន បង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងអម្លុងពេលរបបខ្មែរក្រហម។

ពន្លឺមាននៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម???? (Not clear about the meaning)


បានចេញផ្សាយដោយធនាគារ Deutsche Welle នៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012

អត្ថបទនេះពិពណ៌នាពីការអភិវឌ្ឍន៍ការចងក្រងឯកសារនិងចោទប្រកាន់លើ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយបានធ្វើការសម្ភាសន៍ ជនរងគ្រោះ អ្នកនិពន្ធនៃករណីសិក្សានេះថា: «ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន “បុ គ្គលិករបស់ អ.វ.ត. កនិងទីប្រឹក្សាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា( CDP) ។
ទាញយកឯកសារសិក្សានេះ: «ខ្ញុំ«ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន”នៅទីនេះ។

ចៅក្រុមជាច្រើនបានគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែតភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះដែលឆ្លើយ តបទៅនឹងទស្សនៈរបស់ អ្នកស្រី ម៉ាហ្សត វុលស្រម ( Margot Wallström) ជាអ្នកតំណាង ពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេលមាន ជម្លោះ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ