ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) បានជ្រើសរើសអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់គម្រោង អំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ផ្សាយដោយគម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013

គម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP)ត្រូវបានសម្លឹងរកមើលការជួលចិត្តវិទូដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងស្តី
ពីអំពើហិង្សាលើស្រ្តីក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ។ ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីគឺ 8 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ។

ទាញយកប្រកាសការងារពេញលេញនៅទីនេះ

 

ការស្រាវជ្រាវការចងចាំៈ ជនរងគ្រោះ, សាក្សីប្រាប់ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ផ្សាយដោយ Edge Review នៅថ្ងៃទី 25 – 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2013

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍អំពីសវនាការស្ត្រីលើកដំបូងដែលរៀបចំដោយ CDP ក្នុងឆ្នាំ 2011 និងនៅ លើការចាប់ផ្តើមនៃគម្រោងប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់របស់ស្ត្រីកម្ពុជា។

ខ្សែភាពយន្តស្តីពីសវនាការស្ត្រីជាមួយនឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយ នៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013


ក្នុងអំឡុងពេលទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជននៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 ដែលរៀបចំ ដោយសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, គម្រោងអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានធ្វើបទបង្ហាញពីខ្សែភាព យន្តឆ្នាំ២០១៣នេះស្តី សវនាការជាមួយមនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ។ ខ្សែភាពយន្តនេះសង្ខេបពីដំណើរការ នីតិវិធីនៃ សវនាការស្ត្រីដោយការ បង្ហាញការធ្វើសក្ខីកម្មផ្ទាល់និងការ សំភាសន៍ ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម ជាច្រើន ទៀត។ សមាជិកជាសិស្ស នៃគណៈវិនិឆ្ឆ័យ និងបុគ្គលិកអង្គការ ក្រុមអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនោះ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។
ទាញយកឯកសារចែកផ្សាយស្តីពីទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនព័ត៌មានលម្អិតមាននៅ ទីនេះ

ស៊ីដ(CEDAW)អំពាវនាវឱ្យមានការដោះស្រាយអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុង អំឡុងពេលខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាឆ្នាំ 2013

ខាងក្រោមនេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីបញ្ចប់ រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ (CEDAW) នៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2013 នេះCDPបានចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌ មាននេះដើម្បីគាំទ្រ សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអនុសាសន៍របស់ស៊ីដ(CEDAW) ស្តីពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបប ខ្មែរក្រហម។ CDPអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឱ្យគោរព យ៉ាងពេញលេញតាមកាតព្វកិច្ចដែលបានចែងដោយស៊ីដ (CEDAW) ។

 

 

ទំព័ររបស់គម្រោងប្រវត្តិសាស្រ្ត​ដែលនិយាយផ្ទាល់​មាត់ដោយ​ស្រ្តីកម្ពុជាត្រូវ​បានដាក់​បង្ហាញ​ជាសាធារណៈ


 

នៅថ្ងៃទី២៤កញ្ញាឆ្នាំ២០១៣គេហទំព័ររបស់គម្រោងប្រវត្តិសាស្រ្ត​ដែលនិយាយផ្ទាល់​មាត់ដោយ​ស្រ្តីកម្ពុជាត្រូវ​បានដាក់​បង្ហាញ​ជាសាធារណៈ។គម្រោងប្រវត្តិសាស្រ្តដែលនិយាយដោយស្រ្តីកម្ពុជាប្រមូលសក្ខីកម្មពីស្ត្រីដែលរស់រានមា នជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍​ខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជារវាងឆ្នាំ១៩៧៥ដល់១៩៧៩។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការស្វែងយល់ពីមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលស្រ្តីរងគ្រោះ ដោយសារតែអំពើឃោឃៅ ​ដោយរួមបញ្ចូលទាំងភាពជាជនរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហឹង្សា និងការបៀតបៀនផ្លូវភេទដោយប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្រ្តការពិពណ៌នាអំពីជីវិត។ នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកប់ទុកក្នុងភាព​ស្ងៀមស្ងាត់​​អស់​រយៈ​​​កាលជិត៤០ឆ្នាំទៅហើយ។