កម្ពុជាៈ នារីចល័តដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការគួត្រូវបានការសុំទោស


បោះពុម្ភផ្សាយដោយ Jesuit Refugee Service on 24 June 2013

អត្ថបទនេះគឺដូចជាការឃ្លាំមើលការចូលរួមក្នុងយុតិ្តធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាខាងយេនឌ័រ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា។

 

ការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីហិង្សាផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាយេនឌ័រ ដែល ប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បី ស្រ្តី

យោងតាមការអនុម័តនៃដំណោះស្រាយថ្មីមួយស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទដែលទាក់ទងនឹងពេល មានជម្លោះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ ខាងស្រ្តីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មួយដែលទាក់ ទងនឹងគម្រោងរបស់ អង្គភាព ជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម(VSS)  និងក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទិ្ធ កម្ពុជា(CDP) និង អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ដែលបានទទួលថវិការ ជំនួយ ពីគម្រោងជឿ ទុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើ ហិង្សាប្រឆាំង នឹងស្ត្រី។

របាយការណ៍ស្តីពីសវនាការស្រ្តី ឆ្នាំ២០១២ តាមប្រព័ន្ធអិនធឺណេត


នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)  សហការជា មួយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និង អង្គភាពជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តី ខ្មែរក្រហម បានរៀបចំ សវនាការមួយស្តីពី “ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាយេនឌ័រ ក្នុង ពេលមានជម្លោះ” ។

ឥឡូវនេះរបាយការណ៍ស្តីពីដំណើរការជាភាសាអង់គ្លេសមាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ

សៀវភៅណែនាំពីអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង បោះពុម្ភដោយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO


អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO សហការជាមួយ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិ កម្ពុជា (CDP)  កំពុងដំណើរការទៅលើក្រុមជួយខ្លួនឯង សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទ និង អំពើហិង្សាយេនឌ័រក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលក្នុងក្រុមនេះស្ត្រី មានឱកាសចែករំលែកនូវបទ ពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម ទៅវិញទៅមក ក្រោមការណែនាំពីអ្នកសម្រប សម្រួល។

TOP បានបោះពុម្ភសៀវភៅណែនាំនេះ ដែលឯកសារអាចរកបាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាកម្ពុជាបានជួល​ អ្នកជំនាញការខាងស៊ើបអង្កេតលើករណីហិង្សាយេនឌ័រ


នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ.វ.ត.ក ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ការិយាល័យនៃសហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត (OCIJ) បានប្រកាសថាអោយដឹងថាៈ អង្គភាពស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានចូលរួមសហការ ដោយលោកស្រី ជូលី ភេត  ដែលជាអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតថ្មីលើករណីហិង្សាយេនឌ័រ។

(ទាយយករ បាយការណ៍មាននៅទីនេះ)