ជនរងគ្រោះស្ត្រីនៃរបបខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យមានតម្លាភាព


ចេញផ្សាយដោយ ព័ត៌មានបណ្តាញស្រ្តី នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែល បានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ។

ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចង់មានសំឡេង នៅក្នុងតុលាការ


បោះពុម្ភផ្សាយដោយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

របាយការណ៍ស្តីពីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីដែលរៀបចំដោយ CDP ក្នុងឆ្នាំ 2011 អត្ថបទនេះដកស្រង់ សម្តីអ្នកធ្វើ សក្ខីកម្មចំនួន២នាក់។

លិខិតទៅកាន់ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ពីមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី របស់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាយេនឌ័រ


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី Silke Studzinsky និង Sin Soworn បានឆ្លើយតបទៅ នឹងកំណត់សម្គាល់របស់ ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង Sylvia Cartwright នាឱកាស បាថកថានិស្សិតមួយ ។ ចៅក្រម Cartwright បានអះអាងថា បទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទ មិនចាត់ចូលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃ សកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានារបស់របបខ្មែរក្រហម ឡើយ ។

កម្ពុជាទទួលយកការបង្ខំឲ្យរៀបការរាប់ពាន់ក្រោមរបបប៉ុលពត


បោះពុម្ពផ្សាយដោយ Deutsche Welle ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

របាយការណ៍ Deutsche Welle បានផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារ “អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្រហម” ដែលពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការម្នាក់ ហើយ ក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ ។

អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហមបង្ហាញនូវស្លាកស្នាមយូរអង្វែងនៃការបង្ខំ ឲ្យរៀបការ


ចេញផ្សាយដោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក បានរាយការណ៍អំពីការបញ្ចាំងរឿង “អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម” ជាសាធារណៈលើកដំបូង ដែលនេះជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ ជនរង គ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការម្នាក់ ហើយក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ ។