ឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៅតែមកលងជនរងគ្រោះ


បានចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013

អត្ថបទរបាយការណ៍ស្តីពីការស្តាប់សំឡេងស្រី្តជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 ដោយអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) ដោយភាពជាដៃគូរជាមួយអង្គការ ចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO) និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS)។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះមានជនរងគ្រោះដែលរស់ រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរ ក្រហមចំនួន៤រូប បានថ្លែងដោយផ្ទាល់អំពីបទពិសោធន៍នៃអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ នៅចំពោះ មុខគណៈវិនិឆ្ឆ័យជានិសិត្ស និងអ្នកចួលរួម និងភ្ញៀវដទៃទៀតជាច្រើនមានចំនួនជាង៤០០នាក់។

ស្ត្រីនិយាយអំពីការអំពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


បានចេញផ្សាយដោយកម្ពុជាដេលី(Cambodian Daily )នៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ 2013

អត្ថបទរបាយការណ៍ស្តីពីការស្តាប់សំឡេងស្រី្តជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 ដោយអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) ដោយភាពជាដៃគូរជាមួយអង្គការ ចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO) និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS)។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះមានជនរងគ្រោះដែលរស់ រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរ ក្រហមចំនួន៤រូប បានថ្លែងដោយផ្ទាល់អំពីបទពិសោធន៍នៃអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ នៅចំពោះ មុខគណៈវិនិឆ្ឆ័យជានិសិត្ស និងអ្នកចួលរួម និងភ្ញៀវដទៃទៀតជាច្រើនមានចំនួនជាង៤០០នាក់។

CDPគឺកំពុងរៀបចំវេទិកាការស្តាប់សម្លេងស្រ្តី2013


ប្រកាសផ្សាយដោយCDPនៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)ដៃគូរជាមួយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO)និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS) គឺកំពុងរៀបចំវេទិកាការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីលើកទី៣នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៣ នៅមជ្ឍមណ្ឌលព័ន្ធកិច្ចឯកភាពគ្រិស្ទបរិស័ទភ្នំពេញ(អស័យដ្ឋានលេខ.១៩-២១ផ្លូវ.៣៣០)។ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣។

ទាញយកសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងនៅទីនេះ

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះត្រួវការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS) នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក)គឺកំពុងប្រកាសជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាម្នាក់ដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃគំរោងពាក់កណ្តាលត្រីមាសដោយរួមបញ្ចូលជាមួយ អង្គការដៃគូរក្រុមអ្នកច្បាប់អ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)និងអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO) ចំពោះស្រ្តីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី​១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

អាចរកមើលពាក្យស្នើរសុំនិងឯកសារយោងនៅទីនេះ

គម្រោងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានជ្រើសរើសជំនួយការស្រាវជ្រាវ


គម្រោងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា បានស្វែងរកជំនួយការស្រាវជ្រាវមួយរូប សម្រាប់ការការងារពេញម៉ោងដើម្បី ធ្វើការលើគម្រោង ស្រាវជ្រាវមួយទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាយេនឌ័រប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចក្នុង អំឡុងរបប ខ្មែរក្រហម ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាញឹកញាប់សម្រាប់កិច្ចការងារ រយៈពេល៧ខែ។ថ្ងៃផុតកំណត់ ថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2013។.

ទាញយកប្រកាសការងារពេញលេញ នៅទីនេះ