ការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការ ដោយពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំ


ចេញផ្សាយដោយ AFP ថានៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2011

អត្ថបទនេះសរសេរពីការសំភាសន៍ជាមួយបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន២នាក់ បន្ទាប់ពី អ.វ.ត. កបានទទួលស្គាល់ថាជនរងគ្រោះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខំជាង 600 ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ។

ខ្មែរក្រហម: សាលាក្តីខ្មែរក្រហមការទាមទារករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ


បោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2008

អត្ថបទនេះបានសរសេរពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងបាទៅ អ.វ.ត. ក ដោយលោក ស៊ូ សុទ្ធាវី ដែលជាបុរសភេទមួយ ដែលត្រូវបានរំលោភជាច្រើននាក់។

ជនរងគ្រោះជាខ្មែរករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ ប្រាប់រឿងរបស់នាង


ចេញផ្សាយដោយកាសែត តៃប៉ិថែម ពីថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 2004

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារមួយចំណងជើងថា “តាំងគីម” បានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈ មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលរងគ្រោះពីការ រំលោភ សេពសន្ថវៈ ។