អង្គភាពជនរងគ្រោះ(VSS) ជ្រើសរើស អ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់កា របណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅ អ.វ.ត. ក ជ្រើសរើសអ្នកពិគ្រោះយោបល់អន្តរជាតិមួយរូប ដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលសំរាប់បុគ្គលិកតុលាការនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ សម្រាប់បុគ្គលិកតុលា ការនិងបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាល។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាការ តាមដានសិក្ខាសាលាបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ 2012 ។
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺ15ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅម៉ោង4រសៀល។
សូមចូលទៅកាន់ឯកសារប្រកាសការងារនិងល័ក្ខខ័ណ្ទ័នៃការយោង។

គម្រោងកំពុងដំណើរការស្តីពី ស្ត្រីកម្ពុជារៀបរាប់ជីវប្រវតិ្តផ្ទាល់មាត់


បោះពុម្ភផ្សាយដោយទនានុប្បវត្តិងអន្តរជាតិ ស្តីពីការរៀបរាប់ជីវប្រវតិ្តផ្ទាល់មាត់ នៅ រដូវផ្ការីក ឆ្នាំ២០១៣

ការផុសគំនិតដោយវេទិការស្តាប់សម្លេងស្ត្រីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១២ , លោក ស្រី ថេរេស្សា ឌឺឡាងហ្គិស អ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យស្តីពីកម្ពុជា ពីសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីក្នុងពេលមាន ជម្លោះត្រូវបានលេចឡើងដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើម គម្រោងស្តីពីប្រវត្តិដោយផ្ទាល់មាត់ បាន ប្រមូលសក្ខីកម្មពីស្រ្តីកម្ពុជាដែល មានបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈ ពេលដែមានមានជម្លោះដូចជា ម្តាយ កូនស្រី បងប្អូនស្រី ភរិយា។ អត្ថបទនេះគឺជាការណែនាំពិសេសអំពីការងារ របស់លោក ស្រី។

កម្ពុជាៈ នារីចល័តដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការគួត្រូវបានការសុំទោស


បោះពុម្ភផ្សាយដោយ Jesuit Refugee Service on 24 June 2013

អត្ថបទនេះគឺដូចជាការឃ្លាំមើលការចូលរួមក្នុងយុតិ្តធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាខាងយេនឌ័រ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា។

 

របាយការណ៍ស្តីពីសវនាការស្រ្តី ឆ្នាំ២០១២ តាមប្រព័ន្ធអិនធឺណេត


នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)  សហការជា មួយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និង អង្គភាពជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តី ខ្មែរក្រហម បានរៀបចំ សវនាការមួយស្តីពី “ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាយេនឌ័រ ក្នុង ពេលមានជម្លោះ” ។

ឥឡូវនេះរបាយការណ៍ស្តីពីដំណើរការជាភាសាអង់គ្លេសមាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ

សៀវភៅណែនាំពីអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង បោះពុម្ភដោយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO


អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO សហការជាមួយ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិ កម្ពុជា (CDP)  កំពុងដំណើរការទៅលើក្រុមជួយខ្លួនឯង សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទ និង អំពើហិង្សាយេនឌ័រក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលក្នុងក្រុមនេះស្ត្រី មានឱកាសចែករំលែកនូវបទ ពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម ទៅវិញទៅមក ក្រោមការណែនាំពីអ្នកសម្រប សម្រួល។

TOP បានបោះពុម្ភសៀវភៅណែនាំនេះ ដែលឯកសារអាចរកបាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ