អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDPបើសម្ភោធខ្សែភាពយន្តស្តីពីស្ត្រីក្នុងគម្រោងដំណើរ ការយុត្តិធម៌អន្តរកាល


នៅល្ងាចថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2014 អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងភាពជាដៃគូជាមួយ អង្គការ TPO និង CDP បានបើកសម្ភោធនូវបណ្តុំនៃខ្សែភាពយន្តខ្លីៗដែលបានចងក្រងឯកសារ ស្តីពី គម្រោងលើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសមិទ្ធិផលសម្រចរបស់ខ្លួន ។ ការបញ្ចាំខ្សែវិដេអូខ្លីៗនេះបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះមេត្តា (ទាញយកការអញ្ជើញសម្រាប់ផែនទីមួយ) ដែល បុគ្គលិករបស់គម្រោងមានវត្តមាននៅទីនោះក្នុងការឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។

ការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា


ចេញផ្សាយដោយ IRIN នៅថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2014

អត្ថបទនេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហម និងមានការសម្ភាសជាលក្ខណៈពិសេសជាមួយអង្គការ TPO និង CDP ។ វាក៏បានរៀបរាប់អំពីគោលបំណងនៃការព្យាបាលដោយទីបន្ទាល់ ដែលការពិតជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអង្គការ TPO។

ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) បានជ្រើសរើសអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់គម្រោង អំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ផ្សាយដោយគម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013

គម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP)ត្រូវបានសម្លឹងរកមើលការជួលចិត្តវិទូដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងស្តី
ពីអំពើហិង្សាលើស្រ្តីក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ។ ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីគឺ 8 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ។

ទាញយកប្រកាសការងារពេញលេញនៅទីនេះ

 

សិស្សអំពាវនាឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហមត្រូវ ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា


ចេញដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013

កម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្រី្តជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 24 ខែ កញ្ញាឆ្នាំ 2013 ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជាមួយអនុសាសន៍ដ៏សំខាន់ មួយ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមគណៈវិនិឆ្ឆ័យជានិសិ្សត ដែលជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ជាសាធារណៈ ចំពោះ ការធ្វើសក្ខីកម្មជាសាធារណៈរបស់ស្រ្តីចំនួន ៤រូបដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិយាយជាជាសាធារណៈដើម្បី បញ្ចប់ភាពស្ងាត់ស្ងៀម ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងក្រោម របបខ្មែរក្រហម។