ពិសោធន៍គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបានរំលឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2012

អត្ថបទរាយការណ៍ពីការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអ្នកស្រី អែម អឿន( Em Oeun) ដែលត្រូវបាន បង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងអម្លុងពេលរបបខ្មែរក្រហម។

ពន្លឺមាននៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម???? (Not clear about the meaning)


បានចេញផ្សាយដោយធនាគារ Deutsche Welle នៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012

អត្ថបទនេះពិពណ៌នាពីការអភិវឌ្ឍន៍ការចងក្រងឯកសារនិងចោទប្រកាន់លើ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយបានធ្វើការសម្ភាសន៍ ជនរងគ្រោះ អ្នកនិពន្ធនៃករណីសិក្សានេះថា: «ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន “បុ គ្គលិករបស់ អ.វ.ត. កនិងទីប្រឹក្សាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា( CDP) ។
ទាញយកឯកសារសិក្សានេះ: «ខ្ញុំ«ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន”នៅទីនេះ។

ពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការផ្តន្ទាទោសពីបទ ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទ,សកម្មជនអ្នកតវ៉ា


បានចេញផ្សាយដោយ The Guardian នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលបានប្រព្រឹត្ត ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ជនរងគ្រោះស្ត្រីនៃរបបខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យមានតម្លាភាព


ចេញផ្សាយដោយ ព័ត៌មានបណ្តាញស្រ្តី នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែល បានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ។

ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចង់មានសំឡេង នៅក្នុងតុលាការ


បោះពុម្ភផ្សាយដោយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

របាយការណ៍ស្តីពីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីដែលរៀបចំដោយ CDP ក្នុងឆ្នាំ 2011 អត្ថបទនេះដកស្រង់ សម្តីអ្នកធ្វើ សក្ខីកម្មចំនួន២នាក់។